College van Bestuur en directieraad

De stichting wordt bestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur. Het College van Bestuur geeft leiding aan zes directeuren. De directeuren geven leiding aan middenkader en overige medewerkers op hun school/scholen en zijn binnen vastgestelde kaders integraal verantwoordelijk voor het onderwijs, het personeel en het beheer van hun school/scholen. 

Gedeelde ambitie

Het College van Bestuur en de directieraad van de Onderwijsgroep Amersfoort streven een pluriforme onderwijsgroep na van zelfstandige, ondernemende en ambitieuze scholen die
nauw samenwerken om van elkaar te leren; die zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en elkaars kwaliteit; die uitstekend onderwijs verzorgen en die innoveren om het leren en de ontwikkeling van leerlingen systematisch te bevorderen. 

Bureau voor bestuurs- en managementondersteuning

Het bureau verzorgt de salarisadministratie, de boekhouding en de ondersteuning van de directieraad, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht op beleidsmatig en uitvoerend gebied. Het bureau regelt alleen die zaken centraal die:
- de gedeelde ambitie ondersteunen;
- voorkomen dat de gedeelde ambitie wordt ondergraven;
- foutgevoelig zijn en grote financiële consequenties hebben voor de stichting als het misgaat.

Medezeggenschap

De medezeggenschap is geregeld conform de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) meteen gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor het voortgezet onderwijs en een GMR voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. De scholen voor voortgezet onderwijs en de locaties van het speciaal onderwijs hebben elk een eigen medezeggenschapsorgaan. De twee gemeen-schappelijke medezeggenschapsraden behandelen onderwerpen die voor de scholen van gemeenschappelijk (schooloverstijgend) belang zijn. De gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden is het College van Bestuur. 


Regelingen

 


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op (het beleid van) het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken van de stichting.